سینما بهار
مطرب
تاریخ: 21 آذر تا 22 آذر
18:30 22:00
چشم و گوش بسته
تاریخ: 21 آذر تا 22 آذر
20:30
بنیامین
تاریخ: 21 آذر تا 22 آذر
15:30
سینما بهمن
مطرب
تاریخ: 22 آذر
12:30 14:30 16:30 18:30 20:30
بنیامین
تاریخ: 21 آذر
12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
10:15 12:15 14:15 18:15 20:15
سینما بهمن خوراسگان
بنیامین
تاریخ: 19 آذر تا 22 آذر
14:30
مطرب
تاریخ: 19 آذر تا 22 آذر
16:00 21:00 23:00
چشم و گوش بسته
تاریخ: 18 آذر تا 19 آذر
19:15
سینما ساحل
بنیامین
تاریخ: 22 آذر تا 26 آذر
10:10 12:00 13:20 15:20 16:50 18:30
منطقه پرواز ممنوع
تاریخ: 22 آذر تا 26 آذر
10:10 12:00 13:30 15:45 17:0 20:05 21:00 21:50
مطرب
تاریخ: 22 آذر تا 26 آذر
10:00 12:15 13:50 16:15 18:15 20:30 22:30
لیلاج
تاریخ: 22 آذر تا 26 آذر
10:00 11:15 16:30 19:45 23:00
معکوس
تاریخ: 22 آذر تا 26 آذر
11:30 14:45 18:00 21:15
جان دار
تاریخ: 22 آذر تا 26 آذر
10:00 11:50 13:40 15:30 17:20 21:10 23:00
۲۳ نفر
تاریخ: 22 آذر تا 26 آذر
11:50 13:40 15:30 17:30 19:10
خداحافظ دختر شیرازی
تاریخ: 22 آذر تا 26 آذر
10:05 13:40 17:10 20:40 22:20
سینما سپاهان
چشم و گوش بسته
تاریخ: 22 آذر تا 23 آذر
14:15 22:30
منطقه پرواز ممنوع
تاریخ: 22 آذر تا 23 آذر
12:15 15:00 19:00
مطرب
تاریخ: 22 آذر تا 23 آذر
10:30 13:00 16:15 20:30
سینما شاهین طلایی
بنیامین
تاریخ: 22 آذر
16:00
معکوس
تاریخ: 19 آذر
12:00
چشم و گوش بسته
تاریخ: 22 آذر
20:00 22:00
سینما فرهنگ فولادشهر
مطرب
تاریخ: 20 آذر تا 25 آذر
11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30
چشم و گوش بسته
تاریخ: 20 آذر تا 25 آذر
20:15 22:00
بنیامین
تاریخ: 20 آذر تا 25 آذر
11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30
تورنادو
تاریخ: 20 آذر تا 25 آذر
10:00
منطقه پرواز ممنوع
تاریخ: 20 آذر تا 25 آذر
10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:00 21:45
سینما فرهنگ میمه
مطرب
تاریخ: 20 آذر تا 22 آذر
16:30 20:15
بنیامین
تاریخ: 21 آذر
15:30
چشم و گوش بسته
تاریخ: 20 آذر تا 22 آذر
18:30 22:15
سینما فرهنگیان
بنیامین
تاریخ: 21 آذر
16:30
11:45 18:00
مطرب
تاریخ: 21 آذر
14:30 19:45 21:45
سینما فلسطین
مطرب
تاریخ: 19 آذر تا 22 آذر
12:15 14:15 18:00 20:00 22:00
منطقه پرواز ممنوع
تاریخ: 20 آذر تا 22 آذر
16:15
سینما قدس
مطرب
تاریخ: 21 آذر
11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
چشم و گوش بسته
تاریخ: 20 آذر
10:30 14:30 16:30 18:45 20:45
سینما لاله
مطرب
تاریخ: 22 آذر
19:00 21:00
بنیامین
تاریخ: 22 آذر
16:00
سینما یاسمن
16:3 18:30
مطرب
تاریخ: 22 آذر
18:00 20:00 22:00
چشم و گوش بسته
تاریخ: 22 آذر
20:00 21:45
پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
مطرب
تاریخ: 21 آذر تا 22 آذر
10:50 13:00 16:00 17:10 18:15 20:30 21:30 22:45 23:50
جان دار
تاریخ: 21 آذر تا 22 آذر
11:00 15:10 19:30 21:50 23:50
آخرین داستان
تاریخ: 21 آذر تا 22 آذر
13:00
لیلاج
تاریخ: 21 آذر تا 22 آذر
17:00 23:40
معکوس
تاریخ: 21 آذر تا 22 آذر
22:00
تورنادو
تاریخ: 21 آذر
20:15
۲۳ نفر
تاریخ: 21 آذر تا 22 آذر
12:20 16:10 21:50
پردیس سینمایی چهارباغ
مطرب
تاریخ: 22 آذر تا 26 آذر
10:15 11:45 14:15 16:45 18:15 20:15 22:30
سمفونی نهم
تاریخ: 23 آذر تا 26 آذر
10:00 11:45 15:00 17:00 20:30 22:15
چشم و گوش بسته
تاریخ: 22 آذر تا 26 آذر
10:15 12:00 13:45 15:30 17:15 19:00 20:30 22:40
بنیامین
تاریخ: 23 آذر تا 26 آذر
12:15 17:15 20:30
منطقه پرواز ممنوع
تاریخ: 23 آذر تا 26 آذر
10:30 13:45 15:30 18:45 22:00
جان دار
تاریخ: 23 آذر تا 26 آذر
10:30 13:45 17:15 20:30
۲۳ نفر
تاریخ: 23 آذر تا 26 آذر
13:30 18:45
روزنامه اصفهان امروز شنبه 23 آذر ۱۳۹۸، شماره 3679 ؛ 23 آذر 1398
روزنامه اصفهان امروز شنبه 23 آذر ۱۳۹۸
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین